juni 13, 2023

Organisasjonskart og styrets rolle

Organisasjonskart

 

Årsmøtet

Årsmøtet er Sterling SKs høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned.

 

Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i SK Sterlings lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. SK Sterling kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på idrettslagets internettside.

Årsmøtet legger grunnlaget for SK Sterlings virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet og den er tilgjengelige for medlemmer på hjemmesiden.

 • Årsmøte/ting innkalles minimum 1. måned før.
 • Forslag til Årsmøte skal sendes inn senest 2 uker før.
 • Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter må være gjort tilgjengelig to uker før årsmøte.

Lovhefte med lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17
Sjekkliste for årsmøtet
Mal innkalling til årsmøtet
Mal årsberetning til årsmøtet
Mal protoll årsmøtet

Protokoll 2023

 

Styret

Styret i SK Sterling er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Dette gjelder saker som kommer frem av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter. Eller er av betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

 

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka